= เวบของสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย =
คลิกไปยังเพจ [สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย] [กระทรวงอุตสาหกรรม] [ส่งเสริมการลงทุน] [กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม] [กรมการจัดหางาน] [สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ] [สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ] [จังหวัดนครราชสีมา] [เทศบาลนครนครราชสีมา] [หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา] [สมัครงานในโคราช] [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี] [มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล] [มหาวิทยาลัยขอนแก่น] [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี] [มหาวิทยาลัยมหาสารคาม] [ทัวร์โคราช] [ตารางการบินไทย] [ตารางรถไฟ] [สภาพการจราจรในกทม.] [แผนที่กรุงเทพ] [ค้นหารหัสไปรษณีย์] [ค้นหาข้อมูลบริษัท] [ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม] [ดิกชันนารี]
[เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์] [ตลาดหลักทรัพย์] [วิเคราะห์หุ้นไทย] [อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา] [สำนักงานตำรวจแห่งชาติ] [พยากรณ์อากาศ]หากพบว่าlinkอันไหนผิดพลาดกรุณาเมล์มายังwebmasterด้วย
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ชมรม 5ส นครราชสีมา
 
โครงการ SMEs FTI - Korat สภาอุตสาหกรรมจัหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญท่านผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม สมัครเป็นสมาชิกโครงการเพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ
 เป็นแกนรวม SMEs ในจังหวัดต่างๆ
 ประสานความช่วยเหลือจากภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
 บริการวิชาการ - ดูงานสภานประกอบการ
 ยกระดับความสมารถ SMEs
 สร้างและขยายโอกาสด้านตลาาด
 ประสานกลไกเสริมทางการเงิน
 ปรับสภาพแวดล้อมของธุรกิจ
 สร้างความเชื่อมโยง และพัฒนากลุ่ม

Top
ปรัชญาโครงการ

จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดใหญ่ และมีศักยภาพ มีภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญหลายสาขา จึงเป็นจังหวัดเป้าหมายของการพัฒนาประเทศขณะเดียวกัน จังหวัดนครราชสีมา มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ "SMEs" (Small and medium Enterprises) ประกอบด้วย กิจการการผลิต การค้าและการบริการ เป็นจำนวนมากมายหลายพันรายนับว่า เป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในระยะยาว แต่ในความเป็นจริง "SMEs" ยังขาดความเข้มแข็งประสิทธิ์ภาพ วิสัยทัศน์และปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนคราชสีมาได้ตระหนักถึงความสำคัญของ "SMEs" ดังกล่างจึงกำหนดโครงการ SMEs สภาอุตสาหรรม จังหวัดนครราชสีมา ขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs ในจังหวัดนครราชสีมาให้มีความเข็มแข็งและเจริญก้าวหน้าต่อไป

Top
วัตถุประสงค์


เพื่อเป็นศูนย์รวมของ SMEs ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และ พัฒนา SMEs ให้มี ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านการจัดการต่างๆ ด้านเทคโนโลยี รวมทั้ง ด้านวิชาชีพ ทักษะเฉพาะทาง
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความร่วมมือ ในหมู่สมาชิก และ สภาอุตสาหกรรม อันทำให้เกิดโอกาสในการพัฒนาด้านการผลิต การตลาดและการจัดการแก่สมาชิก
เพื่อประสาน ความร่วมมือ จากหน่วยงาน ราชการต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชน
เพือ่เป็น แกนนำ การรวบรวม ประเด็นปัญหา และความต้องการ การสนับสนุนต่างๆ นำเสนอ สู่ภาครัฐในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ใขหรือร่วมมือกัน ในการพัฒนา SMEs นครราชสีมา ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

Top
การดำเนินโครงการ

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นผู้ดำเนินการ รวบรวมความต้องการ ประเด็นปัญหา ข้อมูลด้านต่างๆ แก่สมาชิกและจัดกิจกรรม เพื่อให้บรรลุตามความประสงค์นั้น ๆ เช่น
การฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะ เพิ่มศักยภาพ
การดูงานในสถานประกอบการจริง
การให้คำปรึกษา
  1. ข้อกฏหมาย
  2. ด้านการเงิน
  3. ด้านการลงทุน
  4. ด้านการตลาด
  5. ด้านการผลิต
  6. ด้านการจัดการ / บัญชี
  7. ฯลฯ

Top
วิธีสมัคร คุณสมบัติ

เป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) จากภาคอุตสาหกรรม ภาคพานิชยกรรม และภาคบริการ

สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายในเขต จังหวัดนครราชสีมา
กรอกใบสมัคร เป็นสมาชิก พร้อมชำระค่าสมัคร 500 บาทต่อปี


ท่านที่สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ 276/11 ถนนพลแสน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 044 - 267117-8
 Ftikorat@korat.anet.net.th
© 2001 The Federation of Thai Industries Nakonratchasima Chapter. All rights reserved.
Ftikorat@hotmail.com